Darmowa dostawa już od 250 zł.
 • Zaloguj się
 • Załóż konto

     DANE DO LOGOWANIA

Pokaż

Pokaż

Jeżeli nie pamiętasz hasła, wpisz swój adres e-mail, a my prześlemy do Ciebie wiadomość z nowym hasłem.


Wróć do logowania

Zamknij
Zamknij

Regulamin

Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

działającego pod adresem http://www.mahopla.pl

 

 

Spis treści:

 1. Postanowienia wstępne
 2. Definicje
 3. Postanowienia ogólne
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 7. Dostawa
 8. Ceny i metody płatności
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje dotyczące Towarów
 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 12. Dane osobowe
 13. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

Załącznik nr 2 - pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 

 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy MaHopla dostępny pod adresem internetowym http://www.mahopla.pl prowadzony jest przez Anetę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Szymańska z siedzibą w Żyrardowie (kod pocztowy 96-300), przy ulicy Chmielnej 56D, NIP8381777651, REGON:147227089.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sposoby kontaktu ze Sklepem:
 1. adres korespondencyjny Sprzedawcy: Aneta Szymańska ul. Chmielna 56D, 96-300 Żyrardów
 2. adres e-mail Sprzedawcy: sklep@mahopla.pl
 3. numer telefonu Sprzedawcy: 694 474 453
 4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy 23 1050 1025 1000 0091 4744 7032 ING Bank Śląski
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie;
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

 

 1. Definicje
   

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 6. Sklep internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mahopla.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 14. SprzedawcaChange4Good not-for-profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000775644, NIP 9512480137, REGON 38278622000000;
 15. Administrator danych Aneta Szymańska z siedzibą w Żyrardowie (kod pocztowy 96-300), przy ulicy Chmielnej 56D, NIP8381777651, REGON:147227089.
 16. Konto - konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta podczas rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 17. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 18. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 19. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
 4. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
 6. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: komputer musi posiadać dostęp do internetu i mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. Potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 4. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
 6. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Towaru do Koszyka).
 8. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia a w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest albo po rejestracji w Sklepie albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez rejestracji.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody przez Klienta na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym niezgodne z prawdą dane, niedokładne lub nieaktualne dane, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, m.in.: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowaniu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu;
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku;
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową http://www.mahopla.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia przyciskiem komunikatu „złożenie Zamówienia”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łączną cenę oraz zestawienie wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i obowiązującym prawem.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez:
 1. przesłanie Klientowi potwierdzenia zawartej Umowy na podany podczas składania Zamówienia adres e-mail;
 2. wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką zawierającą Towar specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 1. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientowi na każde jego żądanie.

 

 1. Dostawa

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do granic Rzeczypospolitej Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 1. firmy kurierskiej;
 2. paczkomatów;
 3. paczki w Ruchu.
 1. Koszty dostawy dostępne są pod adresem http://mahopla.pl/zasady-wysylki-pm-16.html.
 2. W trakcie składania Zamówienia zostają podane dokładne koszty dostawy w Formularzu Zamówienia.
 3. Czas realizacji Zamówienia po stronie sklepu wynosi do 48h w dni robocze. Do czasu realizacji Zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez przewoźnika. Czas dostawy po stronie przewoźnika wynosi do 48h w dni robocze.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia dokonania płatności za złożone Zamówienie.
 6. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem uszkodzenia Towaru powstałego podczas transportu, Klient winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w rozdziale X niniejszego Regulaminu.
 7. Za wszelkie opóźnienia lub zaniedbania dotyczące wysyłek wynikające z wyłącznej winy przewoźnika Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny Towarów podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość dokonania opłaty za zamówienie:
 1. przelewem bankowym;
 2. za pośrednictwem Przelewy24.
 1. Opłata za zamówienie zostaje uregulowana po zaakceptowaniu płatności przez operatora tj. Przelewy24, a w sytuacji zwykłego przelewu bankowego, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Sprzedawcy.
 2. W przypadku płatności zwykłym przelewem bankowym na zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawca oczekuje do 3 dni roboczych. Po upływie 3 dni roboczych, w przypadku braku wpłaty za zamówienie, zamówienie może zostać anulowane.
   
 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, które powinno być wysłane pocztą polską lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w rozdziale I.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest zamieszczony również na stronie internetowej pod adresem: http://mahopla.pl/zwrot-pm-22.html .
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego rozdziału.
 5. Jednocześnie należy w jak najszybszym terminie odesłać do Sprzedawcy Towar, który jest przedmiotem umowy i zwrotu. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Do przesyłki, o której mowa w ust. 5 powyżej, należy dołączyć dokument zwrotu, dowód zakupu oraz wszelkie pozostałe dokumenty, takie jak: karta gwarancyjna, instrukcja obsługi i wszelką pozostałą dokumentację, jaka była załączona do przesyłki. Odsyłany towar musi zostać zapakowany i zabezpieczony w sposób chroniący go przed wszelkimi uszkodzeniami.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli nosi on ślady użytkowania lub został uszkodzony podczas transportu zwrotnego do sklepu z winy Klienta poprzez niewłaściwe zabezpieczenie przesyłki.
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzymuje zwrot kosztów zamówienia pomniejszony o koszty przesyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał towar, będący przedmiotem odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności, o której mowa w ust. 8 powyżej zostaje dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument w każdym przypadku nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Koszty związane z odesłaniem do sklepu Towaru będącego przedmiotem odstąpienia od umowy ponosi Konsument i koszty te nie podlegają zwrotowi.
 11. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość są wyłączone:
 1. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Adres do dokonywania zwrotów został podany w rozdziale I.
 2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jak i załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 3. Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w rozdziale I.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 5. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy jako Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zostaje wyłączona.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w rozdziale I.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych na potrzeby RODO i innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także przepisów krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca -  Aneta Szymańska z siedzibą w Żyrardowie (kod pocztowy 96-300), przy ulicy Chmielnej 56D, NIP8381777651, REGON:147227089.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora danych za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klienta chronione są przez Administratora danych zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu internetowego mogą być:
 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu – prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 3. prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania przez Sprzedawcę tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Zamawiający się znalazł;
 6. prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez podmioty trzecie;
 7. prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne – prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.
 1. Realizacja praw opisanych w ustępie 5 powyżej odbywa się poprzez zawiadomienie Administratora w formie pisemnej na adres Aneta Szymańska ul. Chmielnej 56D,  96-300 Żyrardów bądź też mailowo na adres sklep@mahopla.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Dane Klienta mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych, mogących obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Sklepu internetowego w szczególności dostawcom, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane. W przypadku, kiedy Klient wyraził zgodę na realizację przez Sprzedawcę działań marketingowych dane Klienta mogą zostać udostępnione partnerom Sprzedającego w dziedzinie marketingu i reklamy. Dane są udostępniane w celu lepszego dostosowana treści. Dane Klienta mogą zostać również udostępnione określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Klientowi komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę, np.: za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY[1]

 

Aneta Szymańska

ul. Chmielna 56D

96-300 Żyrardów
 

 

Dane Konsumenta: ……………………..

Adres Konsumenta: …………………….


Data zawarcia umowy …………………..

Data odbioru Towaru ……………………

Numer zamówienia ………………………
 

 

Ja niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu ……………………………………………
 

 

 

_____________________________

Data i Podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Change4Good not-for-profit Sp. z o.o. , al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

[1] formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy


STRONA GŁÓWNA
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu